Museum Kasteel Wijchen
Kasteellaan 9
6602 DA Wijchen
Tel.: 024-6424744

Bereken uw route met locatienet.nl
Museum Kasteel Wijchen

Museum Kasteel Wijchen is gevestigd op de zolderverdieping van Kasteel Wijchen en omvat: archeologisch centrum Frans Bloemen, hedendaagse beeldende kunst en een kastelen-info over de geschiedenis van de kastelen op Wijchens grondgebied.

Ook de protohistorische tuin, gelegen in de kasteeltuin, maakt onderdeel uit van het museum.

Archeologie

Het archelogisch centrum Frans Bloemen dankt zijn ontstaan aan de in 1952 overleden heer F.G.J. Bloemen. Deze Wijchense kousenfabrikant wist dat er al heel lang bij de Valendriese heuvels, tijdens het rooien en aanplanten van bossen, scherven tevoorschijn kwamen. Er werden zoveel scherven gevonden dat men er paden mee kon verharden. Vooral in de jaren dertig, tijdens de economische crisis, kocht Bloemen door middel kousen- of sigarentransacties de gevonden archeologische stukken op. Met prikstokken werden de heuvels afgetast naar 'erdmennekespötjes' zoals de urnen in de volksmond genoemd werden. De bodem is van grote betekenis geweest voor bewoning in de omgeving van Wijchen. Het Wijchense landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de van Heumen naar Bergharen lopende heuvelrug en een tweetal oude rivierarmen van de Rijn en de Maas. Duidelijk herkenbaar zijn de stuifzand heuvels, waarvan het zand tijdens de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, door krachtige westenwinden uit de 's winters droge rivierbeddingen tot wel 18 meter hoogte opgeblazen werd. De zandheuvels werden door de Wijchenaren 'bergen' genoemd, bijv. de Galgenberg, de Mussenberg, de Molenberg en de Wezelsberg.

Op de zandheuvels langs de oude zijtak van de Maas boden al in de midden-steentijd (mesolithicum) een veilige verblijfplaats aan jager/verzamelaars. Zij woonden daar hoog en droog en er was voldoende schoon water in het verder moerassige gebied. Van deze bewoners is er een aantal kleine vuurstenen werktuigen, bestaande uit mesjes, schrabbers, boren en beiteltjes in het museum te zien. Naast enkele mooi gepolijste vuurstenen bijlen en fraaie klokbekers uit de late-steentijd (laat-neolithicum) zijn er prachige voorbeelden van potten uit de urnenvelden te zien. Het Wijchens wagengraf (700 voor Chr.) en de grote hoeveelheid glazen La-Tène armbanden behoren tot de meer bijzondere vondsten. Uit de Romeinse tijd zijn in en rond Wijchen diverse grafvelden en resten van verschillende stenen boerderijen , de zogenoemde 'villa's' gevonden. Aan de hand van deze 2000 jaar oude resten geeft het museum een indruk van de Romeinen en hun leefwijze. Belangrijk was de ontdekking van een vroeg-middeleeuws grafveld dat aansloot op de Romeinse tijd en doorliep tot het einde van de Merovingische periode (400-700 na Chr.). Dat er uit dit grafveld vondsten zijn gedaan uit de gehele Merovingische periode is heel bijzonder voor Nederland. Van de honderden graven zijn in het museum enkele rijkere exemplaren te bewonderen. In de Middeleeuwen werd en vanuit de kloosters steeds meer woeste grond tot ontginning gebracht en aan boeren verpacht. In die tijd ontstond ook de eerste industrie in Wijchen. Op de Pas werd roerijzer gewonnen er er was ook een pottenbakkerij waar rode kogelpotten werden gemaakt.

Protohistorische tuin

In de kasteeltuin ligt de wetenschappelijk opgezette protohistorische tuin van Museum Kasteel Wijchen, de 'Tuun'. Behalve keukenkruiden en geneeskrachtige gewassen zijn er ook verf- en legendeplanten te zien. Daarnaast is een gedeelte van de tuin ingeruimd voor wisselbouw. In de periode 200 voor Chr. Tot 1000 na Chr. heeft de land- en tuinbouw een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de ijzertijd werden akkers steeds planmatiger aangelegd. Door nieuwe uitvindingen kon de grond beter worden bewerkt. Ook ging men wisselbouw toepassen om de grond niet uit te putten. Echt grootschalig werd de land- en tuinbouw met de komst van de Romeinen. In de vroege Middeleeuwen maakten de Franken dankbaar gebruik van deze kennis. Dit verklaart de relatieve welvaart in die tijd. Een groot aantal gewassen uit deze periodes is te bewonderen in de 'Tuun'.

Hedendaagse beeldende kunst

In Museum Kasteel Wijchen is een expositieruimte voor hedendaagse kunst aanwezig. In de exposities ligt de nadruk op kwaliteit en actuele ontwikkelingen in de kunst. Gedurende het jaar zijn er wisselende exposities. Regelmatig wordt hierbij met het archeologisch centrum Frans Bloemen samengewerkt rondom thema's als sporen, dood, geboorte enz. Zo ontstaan tentoonstellingen waarin het verleden op een boeiende wijze met het heden in contact treedt.

Kastelen-info

In de toren van Museum Kasteel Wijchen is een kastelen-info gevestigd. Hierin is een expositie te zien over de geschiedenis van de kastelen op het grondgebied van Wijchen. Het strategisch gelegen Tweestromenland is regelmatig het decor geweest van onderlinge twisten tussen grotere en kleinere machthebbers. Tot 1600 was een kasteel het ideale middel om te laten zien wie de baas was. Na die tijd kregen de gebouwen een meer representatieve functie of raakten in verval. Naast algemene informatie over het ontstaan en de functie van kastelen wordt nader ingegaan op het roerige verleden van de kastelen van Hernen, Batenburg, Leur, Balgoy en natuurlijk Wijchen zelf.

Bij 'Extra Informatie' vindt u de prijzen en openingstijden van Museum Kasteel Wijchen

Museum Kasteel Wijchen
Kasteellaan 9
6602 DA Wijchen
Tel.: 024-6424744

Post adres
Postbus 189
6600 AD Wijchen