Gemeentepagina 18 Juni 2003   Week 25


Strategische visie

Wijchen tussen stad en dorp

Tijdens de werkconferentie over de toekomst van Wijchen konden alle bezoekers een sterk en een zwak punt van onze gemeente inleveren. De komende maanden vindt u op de gemeentepagina wekelijks een selectie uit alle inzendingen.

Sterk punt

openheid en toegankelijkheid van ambtenaren, college en raad

Zwak punt

geen jongerenbeleid

Nominaties Wijchense Sportverkiezingen

De volgende mensen zijn genomineerd voor de Wijchense Sportverkiezingen:
Categorie beste sportprestatie van het jaar 2002/2003

Tonia Strik				bankdrukken
Brenda Beenhakker			badminton
1e team zc Kronenburg			futsal
Categorie talenten meisjes
Sanneke Berens				vinzwemmen
Eefje Besselink				badminton
Chantal Willems				zwemmen
Categorie talenten jongens
Jelle Trilsbeek				schieten
Barrie Pals				zwemmen
Sander Bisseling			fietscross
Categorie compliment vrijwilliger
P. Krebbers				vv. Niftrik
H. Schaminee				bc Smashing
A. Willems				sc Woezik
Categorie beste sportvereniging
Mountain Dancers
Badmintonclub Smashing
Zwemvereniging Wijchen

Gemeentebestuur van Wijchen ontvangt 4-daagselopers.

Evenals verleden jaar zal het college van de gemeente Wijchen, de Wijchense deelnemers aan de Internationale Vierdaagse van Nijmegen, die dit jaar voor de 86e keer wordt gehouden, ontvangen. Deze bijeenkomst is op vrijdag 11 juli aanstaande om 19.30 uur in het Kasteel. Zijn er inwoners van de gemeente Wijchen die deelnemen aan dit wandelfestijn en graag aanwezig willen zijn op deze avond met het college? Dan kunt u zich nu aanmelden door de onderstaande bon volledig ingevuld voor 1 juli 2003 op te sturen naar de gemeente Wijchen. Het adres is: Gemeente Wijchen, afdeling Welzijn en Onderwijs, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Aanmelding kan ook via de website www.wijchen.nl.

Juke Box bij Wijchen Cultureel op zaterdag 21 juni

Wijchen Cultureel is ook dit jaar weer onderdeel van het Swing Festival Wijchen. Voor zaterdag 21 juni is er een gevarieerd programma samengesteld waarbij de verenigingen in Wijchen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Omdat 2003 het Europees jaar van mensen met een handicap is, is de band Juke Box gevraagd om enkele optredens te verzorgen. De band staat onder leiding van Peter v.d. Ven en bestaat uit leden met een verstandelijke beperking. Het optreden vormt een vrolijk onderdeel van Wijchen Cultureel. Komt dus allen kijken!.

Denk aan aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen!!!!

Eind maart 2003 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen verstuurd. U kunt tot uiterlijk 30 juni 2003 een aanvraag voor kwijtschelding indienen voor deze belasting. Het hiervoor benodigde aanvraagformulier kunt u ophalen bij de informatiebalie of de balie van het Meldpunt Zorg en Dienstverlening van de gemeente.

Herinrichting plateau bij Sterrebos

Op 23 juni aanstaande starten de werkzaamheden aan het plateau bij Sterrebos. Het plateau wordt weggehaald voor een makkelijke doorgang tijdens de vierdaagse. Verder wordt de bestrating aangepast. Ook wordt de boom gerooid en in het najaar vervangen door een plataan. Het is de bedoeling dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De werkzaamheden zullen op 4 juli 2003 gereed zijn. Om die datum te halen zal met name in de eerste week gewerkt worden van 6.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds. Firma van Venrooij voert de werkzaamheden uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton de Kleijn, telefoon (024) 649 23 98.

Informatieavond Meshallenterrein

Voor omwonenden en andere belangstellenden wordt op dinsdag 24 juni aanstaande een informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling van het Messhallenterrein in Wijchen. Tijdens de avond zal er een toelichting worden gegeven op de plannen die de gemeente voor het terrein heeft. Na deze toelichting is er de mogelijkheid om met de gemeente van gedachten te wisselen over deze plannen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Raadzaal van het Kasteel.

Hoe gaan we om met natuur en landschap in het rivierenland?

De provincie Gelderland maakt voor vijf regio's gebiedsplannen voor natuur en landschap; ook voor het Rivierenland. Dat is nodig omdat per 1 januari 2000 een nieuwe regeling van het ministerie van LNV voor (Agrarisch) Natuurbeheer van start is gegaan: het Programma Beheer. In het gebiedsplan geven Gedeputeerde Staten aan waar zij in het Rivierenland subsidiemiddelen willen inzetten voor de realisering van natuur- en landschapsdoelen. Het gebiedsplan is een concrete uitwerking van de Gelderse Natuurdoelenkaart. Deze kaart geeft in hoofdlijnen aan waar de natuur behouden of versterkt moet worden. Het gebiedsplan voor het Rivierenland geeft aan welke soorten natuur, bos en landschap belangrijk zijn en waar die liggen. Ook worden prioriteiten aangegeven: waar gaan we het schaarse geld voor natuurbeheer inzetten en wat willen we ermee bereiken? Het gebiedsplan is dus een belangrijk instrument voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en het soorten- en landschapsbeleid.

Het gebiedsplan vervangt de begrenzingenplannen die waren vastgesteld op basis van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon). In het Rivierenland gaat het om de begrenzingenplannen Ooijpolder-Gelderse Poort (1995), Gelderse Poort-Oost (1995), Rijn-Waaluiterwaarden (deels) (1997), Maasuiterwaarden (1998), Fort Sint Andries (1997), Rijk van Nijmegen (1995), en Binnendijks Rivierengebied (1997). Ook nu al krijgen grondgebruikers die actief bezig zijn met beheer van natuur en landschap een vergoeding. Het nieuwe beleid en het Programma Beheer van LNV is er voor bedoeld om de natuur nog doelgerichter te beheren. Eigen initiatief en deskundigheid van de grondgebruikers is daarbij van grote betekenis. Voor de uitwerking van het gebiedsplan vraagt de provincie de vrijwillige medewerking van grondeigenaren. Natuurbeheer kan financieel gezien aantrekkelijk zijn.

Wat betekent dit voor u?

In het plan staat beschreven wat het voor u kan betekenen. U kunt op verschillende manieren kennis maken met het Gebiedsplan voor het Rivierenland. Het is nog niet definitief vastgesteld, dus is er nog ruimte om mee te denken over de precieze invulling. Er is een informatieavond/-markt georganiseerd waarop de provincie het plan presenteert maar bovendien ook andere organisaties met voorlichtingsstands aanwezig zijn om u te informeren. De bijeenkomst (van 19.45 tot 22.00 uur) is op donderdag 19 juni in Restaurant De Betuwe te Tiel. Vanaf 19.00 kunt u binnenlopen voor de informatiemarkt. Het gebiedsplan ligt ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Wijchen, op het provinciehuis en bibliotheek van Arnhem. Ook kunt u het plan en de bijbehorende kaarten vanaf 10 juni bekijken via de internetsite van de provincie: www.gelderland.nl/gebiedsplannen. Wanneer u schriftelijk wilt reageren moet uw brief voor 14 juli 2003 bij de provincie binnen zijn. Het adres: Gedeputeerde Staten van Gelderland, afd. Landelijk Gebied, t.a.v. mevrouw A. Radder, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Streekcommissie Rivierengebied Oost vergadert

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Streekcommissies Rivierengebied Oost ingesteld. Deze commissies zullen Gedeputeerde Staten gaan adviseren over de gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. Om de gewenste kwaliteit te bereiken zijn gelden beschikbaar. Projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landelijk gebied kunnen worden gesubsidieerd met deze gelden. De streekcommissie Rivierengebied Oost vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom! De eerstvolgende vergadering van de Streekcommissie Rivierengebied Oost is op 25 juni 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis in Ubbergen (Rijksstraatweg 139 te Beek-Ubbergen). U kunt vanaf 9.30 uur de vergadering bijwonen. De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 26 maart 2003
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Visie Rivierengebied
  5. Gebiedsprogramma Rivierengebied Oost voor 2004
  6. Gemeentelijke projecten landschapsbeheer, tender 2004
  7. Projectenlijst t.b.v. de 1 juni ronde
  8. Stukken ter kennisname
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het vergaderschema, de agenda en de te behandelen stukken kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de provinciale website www.gelderland.nl/plattelandsontwikkeling-rivierengebied. Het werkgebied van de streekcommissie Rivierengebied Oost omvat de gemeenten Arnhem (zuid), Beuningen, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Rijnwaarden, Ubbergen en Wijchen.

Vergunning

De Burgemeester heeft vergunning verleend aan:

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan: Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Indien u zo'n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorzienig overleggen. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking rijksmonumenten

Het college maakt bekend dat er voor het rijksmonument Dorpsstraat 31 in Hernen op 10 juni een aanvraag wijzigingsvergunning is ingediend op grond van de Monumentenwet 1988.

Het betreft met name :

Inzage

De aanvraag ligt met ingang van 16 juni gedurende vier weken voor iedereen ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen op dit plan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Ruimtelijk ordening

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor:

Inzage

De bouw- en situatietekeningen van deze plannen liggen met ingang van donderdag 19 juni 2003 voor vier weken ter inzage bij de consulenten Bouwen en Wonen en tijdens de avondopenstelling in het Informatiecentrum. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verandering van een inrichting

Van de onderstaande inrichting met een milieuvergunning is een melding van verandering van de inrichting binnengekomen:

Burgemeester en wethouders hebben aan de indieners van de meldingen een verklaring afgegeven, dat de gemelde veranderingen in overeenstemming zijn artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer. De gemelde veranderingen kunnen worden doorgevoerd zonder wijziging van de vergunning. De besluiten over de meldingen zijn op 17 juni 2003 verzonden naar de indieners.

Bezwaarschrift

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan binnen zes weken tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager(s). De meldingen liggen tot het einde van deze termijn ter inzage op het gemeentekantoor, iedere werkdag van 08.30 - 12.30 uur bij de consulenten Bouwen en Wonen en op woensdag van 18.00-19.30 uur op het informatiecentrum. Tevens kan deze belanghebbende een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college van Burgemeester en Wethouders een bezwaarschrift is ingediend.

Aangevraagde gebruiksvergunningen

De onderstaande gebruiksvergunningen zijn aangevraagd:

Inzien

Omdat het om gebruiksvergunningaanvragen gaat, bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de aanvragen inzien bij de medewerkers preventie van de Brandweer Wijchen.

Ingekomen bouwaanvragen

Bezwarentermijn

Omdat het nog bouwaanvragen betreft bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de bouwaanvragen inzien bij de consulenten Bouwen en Wonen op ma t/m vrij tussen 8.30 en 12.30 uur. Eventueel kunt u uw zienswijze over de aanvraag bij het college van Burgemeester en Wethouders naar voren brengen.

Verleende bouwvergunningen

De onderstaande bouwvergunningen zijn door Burgemeester en Wethouders van Wijchen verleend en op 13 juni 2003 verzonden naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwaarschrift

Wanneer uw belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken dan kunt u binnen zes weken bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag na datum van verzending van dit besluit. Ook kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot een voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

Lichte bouwvergunning van Rechtswege

De onderstaande lichte bouwvergunning van Rechtswege is door Burgemeester en Wethouders van Wijchen per 10 juni 2003 verleend:

Bezwaarschrift

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken kan binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na 10 juni 2003. Ook kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot een voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

CliŽntenraad

De cliŽntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad en het gemeentebestuur over de uitvoering van de Algemene bijstandswet. De cliŽntenraad behartigt hierbij de belangen van mensen met een uitkering. De raad telt nu zes leden; dat aantal moet groeien naar maximaal negen (9).
De cliŽntenraad zoekt voor de verdere professionalisering een

(interim-) voorzitter

Van de voorzitter verwachten wij dat hij\zij

Het werken voor de cliŽntenraad vergt van de voorzitter zo'n 4 uur per week. Een onkostenvergoe-ding behoort tot de mogelijkheden. De voorzitter kan ook een beroep doen op ambtelijke onder-steuning bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Hilly Peet: 024-6421931. Brieven kunt u, tot 31 juli, sturen naar: CliŽntenraad Abw; Aalsburg 12-02, 6602 TG; of per e-mail: j.wieffering@hccnet.nl.vorige week (24)