Gemeentepagina 11 Juni 2003   Week 24


Gemeentepagina 11 juni 2003

Strategische visie

Wijchen tussen stad en dorp

Tijdens de werkconferentie over de toekomst van Wijchen konden alle bezoekers een sterk en een zwak punt van onze gemeente inleveren. De komende maanden vindt u op de gemeentepagina wekelijks een selectie uit alle inzendingen.

Sterk

veel ruimte voor iedereen

Zwak

langzame besluitvorming

Zin in een geheel verzorgde avond uit?

Met live muziek van topkwaliteit en volop entertainment.

Bezoek de Wijchense Sportverkiezingen op 28 juni aanstaande in het Mozaïek.

Kaartverkoop bij Snelders Sport!

Juke Box bij Wijchen Cultureel op zaterdag 21 juni

Wijchen Cultureel is ook dit jaar weer onderdeel van het Swing Festival Wijchen. Voor zaterdag 21 juni is er een gevarieerd programma samengesteld waarbij de verenigingen in Wijchen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Omdat 2003 het Europees jaar van mensen met een handicap is, is de band Juke Box gevraagd om enkele optredens te verzorgen. De band staat onder leiding van Peter v.d. Ven en bestaat uit leden met een verstandelijke beperking. Het optreden vormt een vrolijk onderdeel van Wijchen Cultureel. Komt dus allen kijken!.

Risico's van lichte platte daken van utiliteitsgebouwen

In augustus vorig jaar heeft een zware regenbui in Nederland veel schade aangericht. Misschien herinnert u zich nog het dak van de vestiging van Ikea in Amsterdam dat bezweek onder de enorme waterlast. Naar aanleiding van die schadegevallen heeft het ministerie van VROM een onderzoek naar de oorzaak van deze schades ingesteld. Een belangrijke conclusie is dat wateraccumulatie een voorname oorzaak is. Het blijkt dat met name lichte platte dakconstructies (stalen dakplaten ondersteund door een staalconstructie) gevoelig kunnen zijn voor ongewenste wateraccumulatie waardoor ze kunnen bezwijken. Bij wateraccumulatie wordt regenwater niet vlug genoeg afgevoerd en verzamelt het zich op de laagste punten van het dak. Het dak buigt door waardoor meer water toestroomt met als gevolg extra doorbuiging, etcetera. Als de constructie de belasting van het toegestroomde water niet kan dragen, kan het dak bezwijken. Wateraccumulatie is vrijwel altijd het gevolg van meerdere factoren. Ontwerpfouten zoals onvoldoende afschot, onvoldoende afvoercapaciteit van het hemelwater en onvoldoende stijfheid van de constructie kunnen zich voordoen. Verder zijn uitvoeringsfouten de (bijkomende) oorzaak zoals bijvoorbeeld bouw in afwijking van het ontwerp. Tot slot kan slecht onderhoud een (bijkomende) oorzaak zijn. Denk hierbij aan vervuilde of zelfs verstopte regenwaterafvoeren en geblokkeerde noodoverstorten. Allereerst raden wij u aan noodoverstorten en regenwaterafvoeren regelmatig op hun goede werking te (laten) controleren. Even nalopen of er geen grote hoeveelheden blad voor de afvoer liggen, of de daarvoor bedoelde bladvangers nog wel op hun plaats zitten etcetera. Als u twijfels heeft over de constructie van uw utiliteitsgebouw raden wij u aan contact te zoeken met een bouwkundige of constructeur die op basis van de regelgeving kan berekenen of er risico is. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij de consulenten Bouwen en Wonen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur of telefonisch op nummer (024) 649 23 31.

Wijchen zoekt sport- en spelleiders!!

Wijchen zoekt sportieve mensen die (één van) de volgende cursussen willen volgen:

Opstapcursus

MBvO-gymnastiekcursus

Basisscholing GALMleiding Meer informatie?

Wilt u nadere informatie over deze cursussen en/of bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met Rien van Aarle, telefoon (024) 649 24 37 of per e-mail: r.v.aarle@wijchen.nl

Werk aan spoorwegovergangen

In de nacht van zondag 15 juni op maandag 16 juni 2003 wordt er van 0.00 uur - 07.00 uur aan de spoorwegovergangen van de Passeweg en de Tunnelweg gewerkt. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van die overgangen.

Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor:

Inzage

De bouw- en situatietekeningen van deze plannen liggen met ingang van donderdag 12 juni 2003 voor vier weken ter inzage bij de consulenten Bouwen en Wonen en tijdens de avondopenstelling in het Informatiecentrum. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Parkeerverbod Einsteinstraat (ged.) en 30e en 31e straat Bijsterhuizen.

Het college heeft besloten een parkeerverbod in te stellen voor een gedeelte van de Einsteinstraat (tussen de Woeziksestraat en de 30e straat Bijsterhuizen) en voor de 30e en 31e straat Bijsterhuizen. Dit besluit past binnen het beleid dat voor bedrijventerrein Bijsterhuizen wordt gevoerd en waarbij parkeren op en langs de openbare weg niet is toegestaan.

Bezwaarschrift

Het besluit met tekening ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van de gemeente. Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Indien u zo'n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorzienig overleggen.

Invalideparkeerplaatsen

Het college is van plan bij de volgende locaties invaliden parkeerplaatsen aan te wijzen:

Enkele parkeerplaatsen zijn wegens grote spoed al aangebracht.

Zienswijze

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 03 juli 2003 hun zienswijze over dit voorgenomen besluit kenbaar te maken. Uw schriftelijke reactie dient u te richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen

Standplaats tijdens de vierdaagse in Wijchen 16 juli 2003

Er bestaat een vergunningsplicht tijdens de vierdaagse voor het innemen van een standplaats op de openbare weg en op particulier terrein. Of deze standplaats voor het verzorgen van wandelaars betreft of voor het verkopen van (fris)drank, ijs, broodjes etc., u moet hiervoor een vergunning in uw bezit hebben. Dus ook wanneer u van plan bent vanuit uw tuin broodjes of iets dergelijks aan de wandelaars of voorbijgangers te verkopen. Voor particulier terrein kost dit € 13,-- en voor openbaar terrein kost dit € 57,--. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Heijsman, afdeling Bestuur- en Managementondersteuning , telefoonnummer (024) 649 23 02. U kunt een vergunning aanvragen tot 20 juni 2003.

Openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften

op dinsdag 17 juni 2003 vanaf 19.45 uur in het kasteel/raadhuis. De stukken liggen ter inzage voor belanghebbenden en hun gemachtigden op kamer 242 gemeentekantoor.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Vergunning

De Burgemeester heeft vergunning verleend aan:

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan: Gebruiksvergunningen

De onderstaande gebruiksvergunningen zijn door het college verleend en verstuurd naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwarentermijn

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de datum van verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Indien u zo'n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde gebruiksvergunning

De onderstaande gebruiksvergunning is aangevraagd:

Inzien

Omdat het om een gebruiksvergunningaanvraag gaat bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de aanvraag inzien bij de medewerkers preventie van de brandweer Wijchen.

Kapvergunning

Het college heeft de volgende kapvergunning verleend en verzonden naar de aanvrager:

Afdeling Openbare Werken zal ter plaatse bekijken of er voor het verwijderen enige compensatie in de nabije omgeving mogelijk is.

Bezwarentermijn

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken, tot 23 juli 2003, een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Conform de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) vastgesteld door de Gemeenteraad, september 2002, en in werking getreden op 5 februari 2003. Heeft u er veel belang bij dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Zo'n verzoek kunt u alleen indienen nadat u bij het college van Burgemeester en Wethouders een bezwaarschrift heeft ingediend.

Ontwerp intrekkingsbesluit Milieuvergunning

Het college is van plan om op verzoek van de vergunninghouder een milieuvergunning geheel in te trekken. Deze vergunning geeft recht op het hebben van 1000 leghennen en een bovengrondse olietank. Het gaat om de op 30 november 1981 verleende milieuvergunning en de op 26 juli 1994 verleende melding 8.19, op grond van de Wet milieubeheer voor een pluimveebedrijf aan de Oosterweg 207 in Wijchen. Op basis van de Wet milieubeheer kan het college de milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder intrekken.

Inzage

Het ontwerp, de aanvraag en andere stukken die betrekking hebben op deze zaak liggen met ingang van 12 juni 2003 gedurende twee weken ter inzage op het gemeentekantoor, Kasteellaan 22-24 te Wijchen. Gedurende deze 2 weken kunt u de stukken komen inzien. U moet dan zijn bij de consulenten van Bouwen en Wonen.

Bedenkingen

Er is gelegenheid om binnen de periode van 2 weken bedenkingen in te dienen bij het college. U moet dat wel schriftelijk doen en u moet motiveren waarom u bedenkingen heeft. Uw brief kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. De bedenkingen worden bij het nemen van een definitief besluit betrokken. De ingekomen schriftelijke bedenkingen worden vervolgens bij de beschikking (het definitieve intrekkingsbesluit) ter inzage gelegd. Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens daarmee bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw bezwaren weergeeft.

Ingetrokken milieuvergunning

Het college maakt bekend dat zij op verzoek van de vergunninghouder een milieuvergunning heeft ingetrokken. Het gaat om de op 29 januari 1973 verleende milieuvergunning van M.P.J. Tax voor een agrarisch bedrijf aan de Wezelsebergweg 23 te Wijchen. Op basis van de Wet milieubeheer kan het college van burgemeester en wethouders de milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder intrekken. In het nu genomen besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking tot intrekking van de vergunning.

Inzage

De beschikking (intrekkingsbesluit), de aanvraag en andere stukken die op deze zaak betrekking hebben liggen met ingang van 12 juni 2003 ter inzage. Gedurende 6 weken kunt u op het gemeentekantoor, Kasteellaan 22-24 te Wijchen de stukken komen inzien. U moet dan zijn bij de consulenten Bouwen en Wonen. Beroep en voorlopige voorziening

Er is gelegenheid om binnen de periode van 6 weken, die loopt tot 24 juli 2003, in beroep te komen tegen het besluit. U moet dan wel aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen. U kunt beroep instellen als:

Het intrekkingsbesluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de beroepsperiode beroep instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Dat laatste houdt in dat u vraagt om het besluit voorlopig nog niet van kracht te laten worden, zolang u nog bezwaren heeft bij het besluit. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft ingesteld. Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Voornemen vergunningverlening

Het college is van plan om een milieuvergunning te verlenen. Hiervoor is bij een aanvraag ingediend op basis van de Wet milieubeheer door L.S.P. Quartz b.v. voor een oprichtingsvergunning (artikel 8.1) voor een productie- en handelsonderneming in kwartsglasapparaten gelegen aan de Nieuweweg 283A te Wijchen. Bij een milieuvergunning horen voorwaarden die dienen om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De inrichting of het bedrijf waaraan de vergunning is verleend moet zich aan die voorwaarden houden.

Inzage

De ontwerp-beschikking en de aanvraag liggen samen met andere stukken die hierop betrekking hebben ter inzage met ingang van 12 juni 2003 gedurende een periode van 4 weken. U kunt de stukken op het gemeentekantoor, Kasteellaan 22-24 te Wijchen komen inzien. U moet dan zijn bij de consulenten Bouwen en Wonen.

Bedenkingen

U heeft de gelegenheid om gedurende de 4 weken dat de ontwerp-beschikking ter inzage ligt om bedenkingen in te dienen bij het college. U moet dat wel schriftelijk doen en u moet motiveren waarom u bedenkingen heeft. Uw brief kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouder, Postbus 9000, 6600 HA WIJCHEN. De bedenkingen worden bij het nemen van een definitief besluit betrokken. De ingekomen schriftelijke bedenkingen worden vervolgens bij de beschikking (het definitieve besluit) ter inzage gelegd. Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens daarmee bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw bezwaren weergeeft. U kunt ook mondeling reageren en zo bedenkingen indienen. Dat kan tijdens een hoorzitting die na een voorafgaand verzoek wordt gehouden op woensdag 25 juni 2003 om 14.00 uur in het gemeentekantoor van Wijchen. Tijdens deze zitting is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de ontwerp-beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken. Ook de aanvrager van de vergunning heeft de mogelijkheid bij deze hoorzitting aanwezig te zijn.

Ingekomen bouwaanvragen

Rectificatie Bezwarentermijn

Omdat het nog bouwaanvragen betreft bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de bouwaanvragen inzien bij de consulenten Bouwen en Wonen op ma t/m vrij tussen 8.30 en 12.30 uur. Eventueel kunt u uw zienswijze over de aanvraag bij het college van Burgemeester en Wethouders naar voren brengen.

Verleende sloop- en bouwvergunningen

De onderstaande sloop- en bouwvergunningen zijn door Burgemeester en Wethouders van Wijchen verleend en op 6 juni 2003 verzonden naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwaarschrift

Wanneer uw belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken dan kunt u binnen zes weken bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag na datum van verzending van dit besluit. Ook kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot een voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.vorige week (23)