Gemeentepagina 4 Juni 2003   Week 23


Strategische visie

Tijdens de werkconferentie over de toekomst van Wijchen konden alle bezoekers een sterk en een zwak punt van onze gemeente inleveren. De komende maanden vindt u op de gemeentepagina wekelijks een selectie uit alle inzendingen.

Sterk

diversiteit aan bedrijven

Zwak

teveel woorden, te weinig daden

Strategische visie: De dilemma's

Kiezen we voor een groter Wijchen, met zo'n 60.000 inwoners? Of bouwen we alleen nog maar voor de 'eigen' behoefte? Moeten we alle bedrijven zoveel mogelijk op één groot bedrijventerrein concentreren? Of staan we op veel meer plekken bedrijven toe? Hoe houden we de kleine kernen leefbaar? Door overal nieuwbouw neer te zetten? Of is leefbaar vooral rustig en landelijk? Deze en andere dilemma's komen op vrijdag 20 juni aan bod in een tweede grote werkconferentie over de strategische visie: Wijchen tussen stad en dorp. Tien dilemma's staan centraal bij deze bijeenkomst; dilemma's die een direct resultaat zijn van de bijeenkomst in februari. Zoals: hoe groot moet Wijchen worden? Hoeveel rekening houden we met het oorspronkelijke landschap bij toekomstige ontwikkelingen? Voor wie gaan we bouwen en hoeveel ruimte laten we daarbij over aan de markt? Welke rol speelt het centrum van Wijchen in 2020? Deelnemers praten in kleine groepen over één dilemma; in een tweede ronde kunnen in andere groepen de deelnemers weer commentaar geven op de resultaten van de eerste discussieronde. De bijeenkomst begint om 12.00 uur en zal de hele middag in beslag nemen. Als u mee heeft gedaan aan de vorige bijeenkomst, krijgt u vanzelf een uitnodiging en een programma in huis. Was u er de vorige keer op 21 februari niet bij en wilt u nu wel meepraten, dan kunt u op onze internetsite (www.wijchen.nl) het programma inzien en een aanmeldingsformulier downloaden. U kunt daarbij een keuze maken uit de tien dilemma's waarover u wilt praten.

Eikenprocessierups

Er zijn weer eikenprocessierupsen gesignaleerd in onze gemeente. Op dinsdag 10 juni wordt gestart met de bestrijding ervan. Hiervoor worden eerst de bomen die bestrijd worden gemarkeerd met rood/witte linten. Vervolgens worden in drie á vier weken alle rupsen langs doorgaande wegen verwijderd.

Wat is de eikenprocessierups?

De processierups is de larve van de processievlinder, een nachtvlinder (mot). Deze vlindersoort vliegt doorgaans van eind juli tot begin september en kent één generatie per jaar. De vrouwtjes zetten na de paring eitjes af op jonge scheuten van eiken vooral in de boomtoppen. Deze eitjes worden afgedekt met haren van het vrouwtje. De eitjes overwinteren en komen ongeveer eind april uit. De jonge rupsjes zijn oranje van kleur en leven in groepjes bij elkaar. Na de derde vervelling krijgen de krijgen de rupsen donkergekleurde brandharen op hun rug. Bij een volgroeide rups zijn dat er ongeveer 700 duizend. Bovendien gaan op dat tijdstip meerdere groepjes rupsen samen grote nesten maken op de stammen van de eiken. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen en kunnen tot twee meter lang worden. Vanuit de nesten ondernemen de rupsen de bekende processies naar voedsel. De rupsen verpoppen zich in juli in het nest in een stevige cocon van haren en ander materiaal. De processierups komt vooral voor op eiken en wordt daarom ook wel eikenprocessierups genoemd. De rups werd voor het eerst in 1987 in Noord-Brabant gesignaleerd. Aanvankelijk was het aantal rupsen zo gering dat de schade die het dier aan bomen toebracht, door het aanvreten van de bladeren, te verwaarlozen was. Maar de laatste jaren komen op sommige plaatsen zoveel processierupsen voor dat totale kaalvraat van bomen optreedt. Bovendien wordt de rups op steeds meer plaatsen in Brabant, Limburg en delen van Zuidoost Gelderland gesignaleerd. Wat de oorzaken van de plaag zijn is nog onduidelijk. De Processierups en de risico's voor de gezondheid Naast de schade die de processierups toebrengt aan bomen, zorgt ze ook op een andere manier voor grote overlast. Het dier is namelijk in het bezit van brandharen, die bij mensen en dieren huidirritaties en ontstekingen kunnen veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat elk direct en via de wind indirect contact met de rupsen en de resten ervan, zoals vervellinghuidjes en spinseldraden, worden vermeden. Niet iedereen is gevoelig voor de brandharen van deze rups; deze brandharen kunnen jeuk veroorzaken als u ermee in aanraking komt. Advies is om direct of te spoelen met water voordat je begint te krabben.

U kunt de exacte locatie waar u de processierups hebt aangetroffen telefonisch doorgeven bij uw wijkbeheerder.

De gemeente is niet verplicht om de rupsen te verwijderen, maar ziet dit ongemak als dermate ernstig om de mogelijke hinder voor weggebruikers (fietsers en wandelaars) zoveel mogelijk te beperken. Als je niets doet heb je er volgend jaar duizenden meer.

Algemeen Advies

Vermijd elk contact met de rupsen, attendeer kinderen op de mogelijke gevaren en ga zelf niet over tot bestrijding! Als u contact heeft gehad met de brandharen, moet u niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig moet u ook kleren wassen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Veelal kan een zachte crème met kamfer of menthol verlichting bieden. Bij zeer ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts.

Adressen

Het centraal informatiepunt voor vragen over de processierups is; Plantenziektenkundige Dienst, Sectie Entomologie, H. Stigter, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. Telefoon 0317 496 822 of fax 0317 421 701. Met vragen over de gezondheidsrisico's van de processierups kan men terecht bij de Gezondheidswijzer van de GGD te Nijmegen, telefoonnummer (024) 329 71 05. Er is ook een folder verkrijgbaar op het gemeentekantoor of bij het wijkcentrum.

Jaarmarkt 2003

In tegenstelling tot eerdere berichten is de jaarmarkt op donderdag 12 juni 2003, de eerste donderdag na pinksteren. Deze feestelijke markt begint om 8.30 uur en zal om 15.00 uur eindigen.

Wijchen zoekt deskundigen!!

Voor het geven van lessen in het kader van "Meer bewegen voor Ouderen" is de gemeente Wijchen op zoek naar deskundigen. Heeft u een CIOS- of ALO-opleiding? Dan kunt u een verkorte cursus MBvO volgen die gegeven wordt in Wijchen. De cursusdag is op maandag van 9.30 tot 12.30 uur. Er zijn 12 cursusdagen, die worden gehouden in 't Achterom in Wijchen. De cursus start op 8 september en kost € 350,-. De cursuskosten worden onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk vergoed. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rien van Aarle, telefoon (024) 649 24 37 of per e-mail r.v.aarle@wijchen.nl.

Huursubsidie

Per 1 juli start het nieuwe tijdvak voor de huursubsidie. Dit is ook de datum voor de jaarlijkse huurverhoging. Iedereen die al huursubsidie ontvangt krijgt van het ministerie van VROM automatisch een Huursubsidiebericht thuis. Huurders die voor het eerst huursubsidie willen aanvragen moeten zelf actie ondernemen Het is in uw belang dat u er zo spoedig mogelijk werk van maakt want uiterlijk 30 juni aanstaande moet de huursubsidieaanvraag bij het ministerie op de mat liggen. Wat moet u doen? Haal het aanvraagformulier bij uw verhuurder of gemeente. U kunt ook eerst informatie inwinnen of het al of niet zin heeft een aanvraag te doen. Daarvoor kunt u terecht bij de heer Sengers gemeente Wijchen, telefoon (024) 649 22 19. Is het belastbaar inkomen van 2002 te hoog voor huursubsidie maar hebt u om welke reden dan ook (met uitzondering van het zelf ontslag genomen hebben) een terugval in inkomen? Dan is er de mogelijkheid dat u voor een Vangnetbijdrage in aanmerking komt. Over dit laatste volgt binnenkort meer informatie.

Ruimtelijke Ordening

Het College maakt bekend dat met ingang van donderdag 5 juni 2003 gedurende vier weken op het gemeentekantoor voor iedereen ter inzage ligt:

Inzage

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan inzien bij de balie Bouwen en Wonen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan iedereen schriftelijk bij de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maken omtrent de ontwerp-bestemmingsplannen.

Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor:

Inzage

De bouw-en situatietekeningen van deze plannen liggen vanaf donderdag 5 juni 2003 voor vier weken ter inzage bij de consulenten Bouwen en Wonen en tijdens de avondopenstelling in het Informatiecentrum. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Vergunning

De Burgemeester heeft vergunning verleend aan:

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan: Gebruiksvergunningen

De onderstaande gebruiksvergunningen zijn door het college verleend en verstuurd naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwaarschrift

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de datum van verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

  1. naam en adres van de indiener,
  2. datum van het bezwaarschrift,
  3. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
  4. de gronden van het bezwaar.
Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Indien u zo'n verzoek indient, moet u ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorzienig overleggen. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kapvergunning

Het college heeft de volgende kapvergunningen verleend en verzonden naar de aanvragers:

Bezwarentermijn

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken, tot 16 juli 2003, een bezwaarschrift indienen bij het college. Heeft u er veel belang bij dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Zo'n verzoek kunt u alleen indienen nadat u bij het college van Burgemeester en Wethouders een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bekendmaking gemeentelijke monument

Het college heeft het volgende objekt geplaatst op de lijst van beschermde gemeentelijke monumenten:

Bezwaarschrift

Het plaatsingsbesluit ligt ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen op het gemeentekantoor. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag nà de datum van publicatie van deze bekendmaking. Verder kan er door belanghebbenden een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6803 AD Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden gedaan als er een bezwaarschrift bij de gemeente is ingediend. Er zijn overigens kosten verbonden aan het indienen van een dergelijk verzoek (griffierecht). Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Bekendmaking rijksmonument

Het college maakt bekend dat er voor het rijksmonument Wijksestraat 23 A in Bergharen (woonboerderij) op 21 mei een aanvraag wijzigings-vergunning is ingediend op grond van de Monumentenwet 1988. Het betreft met name een wijziging van de linker- en rechtergevel (maken van respectievelijk een enkele en een dubbele deur).

Inzage

De aanvraag ligt vanaf 1 juni gedurende vier weken voor iedereen ter inzage van bij de balie Bouwen en Wonen op het gemeentekantoor. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen op dit plan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Ingekomen bouwaanvragen

Recitficatie Bezwarentermijn

Omdat het nog bouwaanvragen betreft bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de bouwaanvragen inzien bij de consulenten Bouwen en Wonen op ma t/m vrij tussen 8.30 en 12.30 uur. Eventueel kunt u uw zienswijze over de aanvraag bij het college van Burgemeester en Wethouders naar voren brengen.

Verleende sloop- en bouwvergunningen:

De onderstaande sloop- en bouwvergunningen zijn door Burgemeester en Wethouders van Wijchen verleend en op 2 juni 2003 verzonden naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwaarschrift

Wanneer uw belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken dan kunt u binnen zes weken bij het college een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag na datum van verzending van dit besluit. Ook kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot een voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.vorige week (22)