Gemeentepagina 28 Mei 2003   Week 22


Strategische visie

Wijchen tussen stad en dorp

Tijdens de werkconferentie over de toekomst van Wijchen konden alle bezoekers een sterk en een zwak punt van onze gemeente inleveren. De komende maanden vindt u op de gemeentepagina wekelijks een selectie uit alle inzendingen.

Sterk

uitstekende woon- en werkomgeving

Zwak

te weinig aandacht voor de kleine kernen

De jury van de sportverkiezingen

De volgende drie mensen buigen zich de komende week over de nominaties en proberen een goede keuze te maken. Van elke categorie zullen de drie meest aansprekende uitgenodigd worden voor de sportverkiezingen die op zaterdag 28 juni gehouden worden.

Voorzitter Ber van Haren

[invoegen foto Ber]

Onze sportwethouder is zelf een bijzonder fanatiek sporter met als grote hobby alles wat met fietsen te maken heeft. Wielrennen, mountainbiken, als het maar hard gaat. Naast het fietsen heeft Ber een brede interesse in sport. Voetbal vindt hij prachtig, hij heeft 't jaren zelf gedaan. Ook andere sporten draagt de wethouder een warm hart toe.

Theo Borsten

[invoegen foto Theo]

Theo is al sinds mensenheugenis betrokken bij sport. In zijn eigen actieve sportcarrière was hij één van de topsporters uit Wijchen. Hij was semi-profvoetballer bij onder andere Wilhelmina en BVV in Den Bosch. Theo was een getalenteerde maar ook grillige spits. Verder heeft Theo natuurlijk zijn sporen in de sport verdiend. De sportclubs in Wijchen hebben allemaal met hem te maken gehad, vaak al vanaf het begin van hun bestaan.

Claudia van Thiel

[invoegen foto Claudia]

Claudia is een Wijchense topsportster. Internationaal gelauwerd in het volleybal en thans werkzaam bij een Italiaanse topclub. Ze is lid geweest van het Nederlands damesvolleybalteam en kan daar zo weer instappen. Claudia vertegenwoordigt de jeugd in de jury, want zij is verreweg de jongste. Gelukkig kan zij een gaatje vinden in haar drukke trainingsschema.

De kaartverkoop voor deze prachtige avond start op 1 juni. Kaartjes zijn in beperkte mate te koop bij Snelders Sport. Wees snel als u er bij wilt zijn!!

Gemeentekantoor gesloten

Op 29 en 30 mei is het gemeentekantoor gesloten in verband met Hemelvaart.

Huisvuil Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag worden de containers op 31 mei geleegd in plaats van op 29 mei.

Jaarmarkt 2003

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt de jaarmarkt plaats op donderdag 12 juni 2003 , de eerste donderdag na pinksteren.

Risico's van lichte platte daken van utiliteitsgebouwen

In augustus vorig jaar heeft een zware regenbui in Nederland veel schade aangericht. Misschien herinnert u zich nog het dak van de vestiging van Ikea in Amsterdam dat bezweek onder de enorme waterlast. Naar aanleiding van die schadegevallen heeft het ministerie van VROM een onderzoek naar de oorzaak van deze schades ingesteld. Een belangrijke conclusie is dat wateraccumulatie een voorname oorzaak is. Het blijkt dat met name lichte platte dakconstructies (stalen dakplaten ondersteund door een staalconstructie) gevoelig kunnen zijn voor ongewenste wateraccumulatie waardoor ze kunnen bezwijken. Bij wateraccumulatie wordt regenwater niet vlug genoeg afgevoerd en verzamelt het zich op de laagste punten van het dak. Het dak buigt door waardoor meer water toestroomt met als gevolg extra doorbuiging, etcetera. Als de constructie de belasting van het toegestroomde water niet kan dragen, kan het dak bezwijken. Wateraccumulatie is vrijwel altijd het gevolg van meerdere factoren. Ontwerpfouten zoals onvoldoende afschot, onvoldoende afvoercapaciteit van het hemelwater en onvoldoende stijfheid van de constructie kunnen zich voordoen. Verder zijn uitvoeringsfouten de (bijkomende) oorzaak zoals bijvoorbeeld bouw in afwijking van het ontwerp. Tot slot kan slecht onderhoud een (bijkomende) oorzaak zijn. Denk hierbij aan vervuilde of zelfs verstopte regenwaterafvoeren en geblokkeerde noodoverstorten. Allereerst raden wij u aan noodoverstorten en regenwaterafvoeren regelmatig op hun goede werking te (laten) controleren. Even nalopen of er geen grote hoeveelheden blad voor de afvoer liggen, of de daarvoor bedoelde bladvangers nog wel op hun plaats zitten etcetera. Als u twijfels heeft over de constructie van uw utiliteitsgebouw raden wij u aan contact te zoeken met een bouwkundige of constructeur die op basis van de regelgeving kan berekenen of er risico is. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij de consulenten Bouwen en Wonen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur of telefonisch op nummer (024) 649 23 31.

Vergunning

De Burgemeester heeft vergunning verleend aan:

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan:

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de datum van verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Indien u zo'n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorzienig overleggen. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad moet beslissen over het verzoek om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan (door middel van het starten van een Zelfstandige Project Procedure op grond van artikel 19 eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) om medewerking te kunnen verlenen aan het ontgronden van een deel van de uiterwaarden ten westen van Batenburg. Deze locatie staat bekend als 'De Lijmen'.

Inzage

Op grond van de inspraakverordening wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden een mening over de aanvraag kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen. In verband hiermee liggen de plannen met ingang van maandag 2 juni 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie Bouwen en Wonen en tijdens de avondopenstelling in het Informatiecentrum. Binnen genoemde termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend. Voorts wordt de gelegenheid geboden hierover mondeling van gedachten te wisselen met het gemeentebestuur op woensdag 11 juni om 17.00 uur in kamer 132 van het gemeentekantoor.

Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders is van plan vrijstelling te verlenen van het

bestemmingsplan voor:

Breekwagen 15 in Bergharen.

Inzage

De bouw- en situatietekeningen van deze plannen liggen met ingang van maandag 2 juni 2003 voor vier weken ter inzage bij de consulenten Bouwen en Wonen en tijdens de avondopenstelling in het Informatiecentrum. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij het college.

Inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan "Woeziksestraat e.o.".

Het college wil een bestemmingsplan in procedure brengen voor het gebied Woeziksestraat e.o., globaal gelegen tussen de bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen Oost aan respectievelijk de noord- en zuidzijde en de woongebieden Saltshof/Veenhof en Hofsedam aan de westzijde. Aan dit gebied zal grotendeels de functie van overgangs- c.q. bufferzone zone worden toegekend met bestemming een conserverend karakter.

Inzage

Het plan ligt met ingang van donderdag 5 juni 2003 gedurende vier weken op werkdagen van 8.30-12.30 uur voor een ieder ter inzage bij de consulenten Bouwen en Wonen en tijdens de woensdagavondopenstelling van 18.00-19.30 uur in het Informatiecentrum. Binnen genoemde termijn kunnen schriftelijke reacties worden ingediend, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook bieden wij de gelegenheid hierover mondeling van gedachten te wisselen met het gemeentebestuur op maandag, 23 juni 2003 uur om 17.00 uur in de hal/trouwzaal van het Kasteel.

Aangevraagde gebruiksvergunningen:

De onderstaande gebruiksvergunningen zijn aangevraagd:

Inzien

Omdat het om gebruiksvergunningaanvragen gaat bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de aanvragen inzien bij de medewerkers preventie van de brandweer Wijchen.

Kapvergunning

Het college heeft de volgende kapvergunningen verleend en verzonden naar de aanvrager:

Bezwarentermijn

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken, tot 9 juli 2003, een bezwaarschrift indienen bij het college. Conform de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) vastgesteld door de Gemeenteraad, september 2002, en in werking getreden op 5 februari 2003. Heeft u er veel belang bij dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Zo'n verzoek kunt u alleen indienen nadat u bij het college een bezwaarschrift heeft ingediend.

Meldingen Wet milieubeheer

De volgende meldingen ingevolge artikel 8.40 zijn ontvangen van inrichtingen waarvoor algemene regels gelden:

Inzage

Vanaf 2 juni 2003 liggen bovengenoemde meldingen twee weken ter inzage op het gemeentekantoor.

Voornemen vergunningverlening

Het college is van plan om een milieuvergunning te verlenen. Hiervoor is een aanvraag ingediend op basis van de Wet milieubeheer door:

Bij een milieuvergunning horen voorwaarden die dienen om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De inrichting of het bedrijf waaraan de vergunning is verleend moet zich aan die voorwaarden houden.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de aanvraag liggen met ingang van 2 juni 2003 gedurende vier werken samen met andere stukken die hierop betrekking hebben ter inzage. U kunt de stukken op het gemeentekantoor, Kasteellaan 22-24 te Wijchen komen inzien. U moet dan zijn bij de consulenten Bouwen en Wonen en u kunt hier terecht op iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De consulenten kunnen u eventueel een toelichting geven of vragen beantwoorden. Op woensdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur liggen de stukken ook ter inzage in het Informatiecentrum. Er is dan niemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bedenkingen

U heeft de gelegenheid om gedurende de vier weken dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt om bedenkingen in te dienen bij het college. U moet dat wel schriftelijk doen en u moet motiveren waarom u bedenkingen heeft. Uw brief kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouder, Postbus 9000, 6600 HA WIJCHEN. Wij betrekken de bedenkingen bij het nemen van een definitief besluit. De ingekomen schriftelijke bedenkingen worden vervolgens bij onze beschikking (het definitieve besluit) ter inzage gelegd. Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens daarmee bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw bezwaren weergeeft. U kunt ook mondeling reageren en zo bedenkingen indienen. Dat kan tijdens een hoorzitting die na een voorafgaand verzoek wordt gehouden op woensdag 11 juni 2003 om 14:00 uur in het gemeentekantoor van Wijchen. Tijdens deze zitting is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken. Ook de aanvrager van de vergunning heeft de mogelijkheid bij deze hoorzitting aanwezig te zijn.

Verleende milieuvergunningen

Het college maakt bekend dat zij een milieuvergunning heeft verleend aan: " J.A.P.L. van den Oever voor een revisievergunning (artikel 8.4) voor een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf, gelegen aan de Hoeveweg 26 te Balgoij Voor deze milieuvergunning is een aanvraag ingediend. De gemeente verleent milieuvergunningen op basis van de Wet milieubeheer. Bij een milieuvergunning horen voorwaarden die dienen om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De inrichting of het bedrijf waaraan de vergunning is verleend moet aan die voorwaarden voldoen om hinder te beperken of te voorkomen. Eerder is in een publicatie bekendgemaakt dat de ontwerp-vergunning ter inzage is gelegd. De nu verleende vergunning wijkt niet af van de ontwerp-vergunning.

Inzage

Het besluit om vergunning te verlenen ligt met de aanvraag om vergunning en andere stukken die op deze vergunning betrekking hebben met ingang van 2 juni 2003 ter inzage. Gedurende zes weken kunt u op het gemeentekantoor, Kasteellaan 22-24 te Wijchen de stukken komen inzien. U moet dan zijn bij de consulenten Bouwen en Wonen en u kunt hier terecht op iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De consulenten kunnen eventueel een toelichting geven of vragen beantwoorden. Op woensdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur liggen de stukken ook ter inzage in het Informatiecentrum. Er is dan niemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Beroep en voorlopige voorziening

Er is gelegenheid om binnen de periode van zes weken, die loopt tot 11 juli 2003, in beroep te komen tegen deze vergunning. U moet dan wel aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen. U kunt beroep instellen als:

  1. u eerder al bedenkingen heeft ingediend bij de ontwerp-vergunning;
  2. u adviseur bent en gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over de ontwerp-vergunning;
  3. u bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  4. u belanghebbend bent, maar niet eerder nog heeft gereageerd. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om te reageren. Het nalaten van bedenkingen mag u niet kunnen worden verweten.
De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de beroepsperiode beroep instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Dat laatste houdt in dat u vraagt om een vergunning voorlopig nog niet van kracht te laten worden, zolang u nog bezwaren heeft bij de verleende vergunning. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft ingesteld. Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Ingekomen bouwaanvragen

Bezwarentermijn

Omdat het nog bouwaanvragen betreft bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de bouwaanvragen inzien bij de consulenten Bouwen en Wonen op ma t/m vrij tussen 8.30 en 12.30 uur. Eventueel kunt u uw zienswijze over de aanvraag bij het college van Burgemeester en Wethouders naar voren brengen.

Verleende sloop- en bouwvergunningen

De onderstaande sloop- en bouwvergunningen zijn door Burgemeester en Wethouders van Wijchen verleend en op 23 mei 2003 verzonden naar de betreffende aanvrager(s):

Bezwaarschrift

Wanneer uw belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken dan kunt u binnen zes weken bij het college een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken begint op de dag na datum van verzending van dit besluit. Ook kan een belanghebbende een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot een voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.vorige week (21)